“วันมหิดล” 24 กันยายน

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 (2021)

“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ” พระราชปณิธานพระบรมราชนก

“หม่อมฉันรู้สึกอยู่เสมอว่า การสาธารณสุขนั้นเปนการสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งเปนเครื่องบำรุงกำลังของชาติไทย และเปนสาธารณประโยชน์แก่มนุษยชาติทั่วไปด้วย เพราะฉนั้นเมื่อมีโอกาสอันใดซึ่งหม่อมฉันพอที่จะช่วยออกกำลังกายและสติปัญญา หรือทรัพย์อันเปนผลที่จะทำนุบำรุงให้การนั้นเจริญขึ้นแล้ว หม่อมฉันยินดีปฏิบัติได้เสมอ”

ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุข เมื่อ 19 มิถุนายน 2468 ครั้งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการสาธารณสุข จากประเทศอังกฤษ

พระองค์ทรงประชวรด้วยโรคตับอักเสบ ทรงเป็นฝีบิดในตับ อาการโรคพระวักกะ (ไต) พิการกำเริบ ประชวรอยู่นานกว่า 4 เดือน และ #วันนี้ในอดีต 92 ปีที่แล้วตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2472 เวลา 16.45 น. มีพระอาการน้ำท่วมพระปัปผาสะ (ปอด) แล้วสิ้นพระชนม์ พระชนมายุได้ 37 ปี 267 วัน

“สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ประชาชนโดยทั่วไปคุ้นเคยกับพระนามว่า “#กรมหลวงสงขลานครินทร์” หรือ “#พระราชบิดา” ชาวต่างประเทศเรียกพระนามว่า “#เจ้าฟ้ามหิดล” และบางครั้งก็ปรากฏพระนามว่า “#เจ้าฟ้าทหารเรือ” และ“พระประทีปแห่งการอนุรักษ์สัตว์น้ำของไทย”

วันที่ 24 กันยายนของทุกปีกำหนดให้เป็น”#วันมหิดล”อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย เป็นพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นพระโอรสขึ้นครองราชย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเฉลิมพระนามเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก นับแต่นั้นวัน 24 กันยายนของทุกปีจึงกลายเป็น”วันมหิดล”

ซึ่งเป็นวันที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ร่วมใจระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งครั้งหนึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาทว่า

“การที่จะได้ความไว้วางใจของคนไข้ ขอท่านถือสุภาษิตว่า ‘ใจเขาใจเรา’ ท่านคงจะคิดได้ว่า ท่านอยากได้ความสบายแก่ตัวท่านอย่างไร ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น”

จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”ประกอบด้วย

บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลสงขลา อ.เมืองสงขลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมฯ ได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดที่โรงพยาบาลสงขลา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2468 และพระราชทานนามให้โรงพยาบาลสงขลาชื่อว่า”สงขลาพยาบาล”

บริเวณลานพีระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพ : ข่าว : Internet #วันมหิดล #KasemLimaphan #สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

 

Related posts