กรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่ประเด็นปัญหาของทะเลสาบสงขลา พบปัญหาหน่วยงานราชการขาดการบูรณาการร่วมกัน” จนปัญหาเกิดกับพี่น้องประชาชน เร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

กรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่ประเด็นปัญหาของทะเลสาบสงขลา พบปัญหาหน่วยงานราชการขาดการบูรณาการร่วมกัน” จนปัญหาเกิดกับพี่น้องประชาชน เร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

 


เมื่อ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสิงหนคร “นายกชาย” ส.ส.เดชอิศ่ม์ ขาวทอง รองกรรมาธิการการปกครองพร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุป ประเด็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้
1.การแก้ไขปัญหาซากเรือประมง
ปัญหาซากเรือประมงทำให้เกิดปัญหากีดขวางทางเดินเรือ มีผลกระทบกับชาวประมงในพื้นที่ ในที่ประชุมได้ข้อสรุปเหตุหลักเกิดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการขาดการบูรณาการร่วมกัน ขาดการติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดซากเรือเป็นจำนวนมากและขาดการจัดการที่เหมาะสม ระยะเวลาเวลาเนิ่นนานทำให้เรือของกลางชำรุดและไม่สามารถจำหน่ายได้ จนจมอยู่ในทะเลสาบกลายเป็นสุสานเรือ ได้แต่งตั้งคณะทำงานที่เป็นหน่วยงานหลักคือกรมเจ้าท่า ประมงจังหวัด ตำรวจสภ.เมืองสงขลา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ประมงจังหวัดเป็นเลขานุการ ทำงานบูรณาการร่วมกันโดยประสานการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา ให้จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งเป้า 6 เดือนจะไม่มีซากเรือ


2.การบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลและการแก้ไขปัญหาการขุดร่องน้ำชายฝั่งทะเล
ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง ประธานในที่ประชุม ได้สรุปให้กรมเจ้าท่า ขอให้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขุดร่องน้ำโดยเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาขณะนี้พี่น้องชาวประมงชายฝั่งได้รับผลกระทบและร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากจากการทิ้งเศษดิน ทำให้เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศน์เป็นวงกว้างกระทบกับอาชีพประมงชายฝั่งเป็นวงกว้าง ได้ยกตัวอย่างเช่นการช่วยคน 500 คน แต่เกิดผลกระทบกับคน 1,000 คนเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่า จึงขอให้กรมเจ้าท่าหาวิธีการ เร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน


3.แนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาฟาร์มทะเล
ทุกหน่วยงานเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีฟาร์มทะเลเพื่อส่งเสริมพันธุ์สัตว์น้ำ โดยให้ทางกลุ่มฟาร์มทะเลกำหนดรายละเอียดแนวทางให้ชัดเจน นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติต่อไป
4 ขยะในทะเลสาบสงขลา
ถือเป็นปัญหาใหญ่ ภาระของท้องถิ่น ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง ประธานในที่ประชุม ได้ย้ำในเรื่องขยะ จิตสำนึกของประชาชนสำคัญที่สุด ทำอย่างไรอย่าให้เอาขยะเข้าบ้าน ให้นำถุงไปจ่ายตลาด เสนอไอเดียให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ นายกทุกคนออกแบบถุง เสนอให้เทศบาลเมืองสิงหนคร เป็นต้นแบบระดับประเทศ ออกแบบถุง อย่าเอาขยะเข้าบ้าน เสนอไอเดีย “สู้กับขยะ”


5 อื่นๆ
เรื่องสิ่งกีดขวางในทะเลสาบ ในที่ประชุมเสนอให้กรมเจ้าท่า กรมประมง ตลอดจนหน่วยงานที่ถือกฏหมาย ให้ยึดหลัการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพราะหากยิ่งปล่อยไปจะยิ่งแก้ไขได้ยาก
จากนั้นในที่ประชุม ได้ลงเรือสำรวจการจัดเก็บซากเรือของกลางในทะสาบสงขลา และสำรวจทะเลสาบสงขลาในช่วงเย็น
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

 

Related posts