แถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ (กัญชา) 1,000 กิโลกรัม

แถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ (กัญชา) 1,000 กิโลกรัม

 


ตามนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ซึ่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติโดย พล.ต.อ.สุวัฒน์
แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.,พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
โดย พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ร่วมกับกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง, ต ารวจภูธรภาค 9 ท าการ
สืบสวนจับกุมเครือข่ายยาเสพติด จนกระทั่งวันที่ 16 ตุลาคม 2564 กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน
ภาค 4 น าโดย พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4,พล.ต.ประเสริฐ กิตติรัฐ ผบ.มทบ.4๒/
ผอ.ศป.ปส. ค่ายเสนาณรงค์ ,พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน.,พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.
ภาค 4,พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 4,พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓,พ.ต.อ.
บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.44,พ.ต.อ.ศราวุฒิ ลิจฉวีราช ผกก.7 บก.รน., นายพงศธร ธรรมชาติ ผอ.ปปส.ภาค
๙, พ.ต.ต.ภิภพ ฆะโรหบุตร ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9,ว่าที่ พ.ต.ท.ศรัณย์วิทย์ ฐีระเวช สว.ส.รน.2
กก.7 บก.รน.,ร.ต.อ.วิญญา ขวัญเกลี้ยง รอง สว.กก.ตชด.44 ได้ร่วมจับกุม
ผู้ต้องหาจ านวน 3 ราย ดังนี้


1. นายอาหะมะสกรี ยีมะยี อายุ 23 ปี หมายเลขบัตรประชาชน 1 9607 00088 77 6
ที่อยู่ 70 ถ.เขารูปช้าง ซ.3 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
2. นายมูฮ าหมัดตัรมีซี สาและ อายุ 26 ปี หมายเลขบัตรประชาชน 1 9010 00100 85 5
ที่อยู่ 4 ถ.รอบเมือง ซ.3 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
3. นายรายา เลาะยี่ตา อายุ 52 ปี หมายเลขบัตรประชาชน 3960300023461 ที่อยู่ 98
หมู่ 3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
พร้อมด้วยของกลาง
1.กัญชาอัดแท่งน้ าหนักรวม ประมาณ 1,000 กิโลกรัม
2.รถยนต์ จ านวน 2 คัน
๒.๑ รถกระบะอีซูซุรุ่นดีแมก สีด า ทะเบียน ผน 5256 สงขลา
๒.๒ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTR240 สีเขียว-ขาว ทะเบียน 81-8642 สระแก้ว
3.โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง
3.1 โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถือ ยี่ ห้ อ OPPO รุ่ น A15 สี ข า ว เ ล ข อี มี่ 1 : 869868055269872
เลขอีมี่2 : 869868055269864 หมายเลขโทรศัพท์ 1 : 092-8709637 หมายเลขโทรศัพท์ 2 : 065-
6984963
3.2 โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Vivo รุ่น V21 สีน้ าเงิน เลขอีมี่1 : 868163059654910 เลขอีมี่2 :
868163059654902 หมายเลขโทรศัพท์ 1 : 082-2299167 หมายเลขโทรศัพท์ 2 : 088-
7822868


3.3 โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Vivo รุ่น 1601 สีทอง เลขอีมี่1 : 862501038755371
เลขอีมี่2 : 862501038755363 หมายเลขโทรศัพท์1 : 093-5692331
3.4 โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Vivo รุ่น V2026 สีน้ าเงิน เลขอีมี่ 1 : 865091053693787 หมายเลข
โทรศัพท์1 : 082-6786136
โดยกล่าวหาว่า
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต
วัน เวลาสถานที่เกิดเหตุ
วันที่ ๑6 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑5.0๐ น. ริมถนนเพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
พฤติการณ์ในการจับกุม
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 จนท.ชุดจับกุม ได้จับกุมผู้ต้องหา จ านวน 4 ราย ดังนี้
1.น.ส.สาวิตรี สิริสติปัญญา อายุ 30 ปี ที่อยู่ 5/1 ม.7 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
2.น.ส.วิภาวรรณ์ พันธ์เลิศ อายุ 33 ปี ที่อยู่ 6/2 ม.2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
3.น.ส.นวลอนงค์ ฐานภิรมย์ อายุ 37 ปี ที่อยู่ 46/4 ม.1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
4.น.ส.นิตยา สุขเสงี่ยม อายุ 37 ปี ที่อยู่ 135/5 ม.8 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี


พร้อมด้วยของกลางกัญชาอัดแท่งน้ าหนัก 200 กิโลกรัม ต่อมาจึงได้มีการขยายผลหาเครือข่ายยาเสพ
ติดระหว่างประเทศซึ่งกระท ากันเป็นขบวนการ โดยมีการลักลอบขนกัญชาอัดแท่งจากประเทศลาว ลักลอบเข้า
มายังประเทศไทย ผ่านทางจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย แล้วมาพักของที่กรุงเทพมหานคร หรือ
ปริมณฑล ก่อนจะส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และจากการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่าใน
วันที่ 16 ตุลาคม 2564 จะมีการลักลอบขนกัญชาอัดแท่งมาโดยรถบรรทุก 6 ล้อ โดยใช้ฟางแห้งปกปิดทับ
และจะมีรถน าเป็นรถเคลียทาง จนต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แบ่งก าลังในการเฝ้าค้นหาและตรวจสอบทาง
เครื่องมือพิเศษ จนทราบแน่ชัดว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจริง จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ
ได้รับค าสั่งให้ท าการสืบสวน ติดตาม จนสามารถจับกุมกัญชาอัดแท่ง น้ าหนัก 1,000 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ
50 ล้านบาท พร้อมผู้ต้องหา 3 ราย จากการสอบสวนขยายผล นายอาหะมะสกรีฯ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
ว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ได้รับการติดต่อจากนายซัยโนน วาเด็ง โดยติดต่อทางโทรศัพท์ ให้เดินทางไป
เป็นรถเคลียทางน า นายรายาฯ ที่ขับรถบรรทุก 6 ล้อลักลอบขนกัญชาอัดแท่ง ลงมาส่งให้กับเครือข่าย
ปลายทาง โดยมีนายมัลวาซี นิจ๊ะ เป็นผู้ติดต่องานให้กับนายรายาฯ จนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา
19.00น. ผู้ถูกจับทั้ง 3 ราย ได้ลักลอบบรรทุกกัญชาอัดแท่งจ านวนดังกล่าวมาจาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
เพื่อเดินทางไปส่งให้กับเครือข่ายยาเสพติดปลายทาง จ.นราธิวาส โดยท าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยรถน าได้ค่าจ้าง
25,000 บาท รถบรรทุกได้ค่าจ้าง 80,000 บาท แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เสียก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก าลังอยู่ระหว่างการติดตามขยายผล เครือข่ายนักค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สั่งการยาเสพติดล็อตนี้ต่อไป

 

Related posts