ศอ.บต. ร่วมติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ดำเนินตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง

ศอ.บต. ร่วมติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ดำเนินตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง

 

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๔๐๕ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings

สำหรับการหารือในครั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับระบบ การบูรณาการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลข่าวกรองใน จชต. การควบคุมทรัพยากร ที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง การมีสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสามารถยอมรับความแตกต่างทั้งชาติพันธุ์ ศาสนา ความคิดและความเชื่อได้อย่างสงบสุข การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ของแผนการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ โดยในปี ๒๕๖๕ มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรม คือ

การพัฒนา ระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๔ การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพงานข่าวกรองด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการ ข่าวทุกภาคส่วน และการจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ของแผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ซึ่งได้จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล ด้านความมั่นคง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถนำไปสนับสนุนกลไกในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงระดับชาติ

ทั้งนี้ สมช. อาจทำการถอดบทเรียนออกมา แล้วมีข้อเสนอแนะให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเตรียมการปรับแผนให้สามารถรองรับภัยพิบัติขนาดใหญ่ หรือโรคระบาด รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะกลายเป็นภัยความมั่นคงได้ โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะได้ทำเป็นหนังสือเพื่อนำเสนอในคราวต่อไป

Related posts