ศอ.บต. ผลักดัน “1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน” นำเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. อบรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาความยากจน รุ่นที่ 2

ศอ.บต. ผลักดัน “1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน” นำเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. อบรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาความยากจน รุ่นที่ 2

 

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2564) นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” รุ่นที่ 2 จัดโดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยนำเจ้าหน้าที่และบุคลากรสังกัดของ ศอ.บต. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย ที่ปรึกษาจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ” โดยมีนายธีรวิทย์ เฑียฆโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ในการนี้ นายอำนวย ศรีระแก้ว กล่าวว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาในทุกมิติ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากข้อมูลปรากฏว่า คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าภูมิภาคอื่นของประเทศ ยังคงมีความเหลื่อมล้ำและความยากจนอยู่ในเกณฑ์สูง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในมิติงานพัฒนา ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน” ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินภายใต้นโยบายของรัฐบาล ที่ให้ข้าราชการ เข้าใจถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่

 

ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

Related posts