ชาวจะนะดีใจโครงการ”เมืองต้นแบบ”เดินหน้า

ชาวจะนะดีใจโครงการ”เมืองต้นแบบ”เดินหน้า

 

ตามที่ ครม,ได้มีมติเห็นชอบโครงการ”เมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และมีมติขยายผลสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลาในชื่อ”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เมื่อวันที่ 7 พ,ค.2562 เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.ดังกล่าว บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน,) จึงมีแผนในการจัดตั้ง เมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ จ.สงขลา โดยภายในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมดังกล่าว บริษัทมีแผนในการพัฒนาโครงการจำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1 ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ และท่าเทียนเรือน้ำลึก ที่พีไอ สงขลา 2 โครงการท่าเทียนเรือก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันสำเร็จรูป ทีพีไอ สงขลา 3 โครงการโรงไฟฟ้า ทีพีไอ สงขลา และ 4 สวนอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา ในระยะที่ 1


แต่เนื่องจาก โครงการสวนอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา ระยะที่ 1 และโครงการโรงไฟฟ้า ทีพีไอ สงขลา เข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลประเมินสิ่งแวดล้อม (EIA )ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 สำหรับโครงการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และท่าเทียบเรือน้ำลึก ทีพีไอ สงขลา และโครงการท่าเทียบเรือก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ำมันสำเร็จรูป ทีพีไอ เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน (EHIA )ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 ซึ่งในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามประกาศสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ผส) ดังนั้นบริษัทจึงได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงานดังกล่าว


ซึ่ง น.ส.นวรัตน์ เกี้ยวมาส ผช.ผอ. สายการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ”โควิด 19 “ การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ จึงต้องมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีมาตรฐาน ป้องกันโรคติดต่อที่เคร่งครัด โดยได้กำหนดรูปแบบการประชุมของโครงการฯ ในรูปแบบประชุมกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 50 คน ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ( VDO Conference) เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ และเป็นไปตามคำสั่งของจังหวัดสงขลา ดังมีรายละเอียดของการประชุมดังนี้
เวทีที่ 1 วันที่ 13 ถึง 14 ธ.ค. 2564 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด และประชาชนในพื้นที่ เวทีที่ 2 วันที่ 15 ถึง 16 ธ.ค. 2564 ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ เวที 3 วันที่ 20 ถึง 21 ธ.ค. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ เวทีที่ 4 วันที่ 22 ถึง 23 ธ.ค. 2564 ณ เทศบาลตำบลนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ส่งจดหมายให้กับผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่คนในพื้นที่ ได้รับเอกสารเพื่อให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ได้สร้างความดีใจให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เพราะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ต่างเห็นด้วยและต้องการให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะคนในพื้นที่ต้องการเห็นการ จ้างงาน ต้องการมีงานทำ และต้องการให้บุตร หลาน ที่จบการศึกษา ได้มีงานทำในพื้นที่ใกล้บ้าน โดยเชื่อมั่นว่าโครงการ”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต”ให้กับคนในพื้นที่ ส่วนในเรื่องที่คนส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่ทำอาชีพประมงพื้นบ้าน วิตกกังวล ว่า นิคมอุตสาหกรรม ที่จะเกิดขึ้น จะทำให้อาชีพประมงท้องถิ่นได้รับผลกระทบ เชื่อว่าถ้ามีผลกระทบจริง ไม่ว่าในเรื่อง ประมง หรือ เรื่องอื่นๆ ต้องมีขบวนการแก้ไขที่ถูกต้อง เป็นธรรม สถานการณ์ของวันนี้ ไม่เหมือนกับในอดีต ประชาชนตื่นรู้ เข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ประชาชนรู้ และ เข้าใจ บริษัทผู้เข้ามาลงทุน ก็ต้องเข้าใจในข้อนี้ และต้องทำทุกอย่างด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

Related posts