เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ หน่วยงานภายใน ขับเคลื่อนโครงการตามแผนบูรณาการ 37 หน่วยงาน พร้อมหนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ หน่วยงานภายใน ขับเคลื่อนโครงการตามแผนบูรณาการ 37 หน่วยงาน พร้อมหนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุม เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำให้ทุกสำนัก/กองร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ เพื่อเป็นแกนกลางสำคัญในการร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนา และนำแผนบูรณาการ 37 หน่วยงาน หนุนทุกภาคส่วนมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ อาทิ การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แก้ไขปัญหาคนยากจน โดยยึดหลัก TPMAP การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขับเคลื่อนการค้าชายแดน ทั้งด่าน 9 ด่าน การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ผ่านสภาสันติสุขตำบล ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเป้าหมายให้บุคลากรของ ศอ.บต. ร่วมคิด ร่วมทำทบทวน วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของ ศอ.บต. ให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องเชื่อมโยง ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายการให้บริการของ ศอ.บต. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และทบทวนผลการดําเนินงาน แผนงาน โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนํามาประกอบ การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) เพื่อนําเสนอสำนักงบประมาณต่อไป

และในโอกาสเดียวกันนี้เลขาธิการ ศอ บต. ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่นรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ นางสาวดวงกมล ศรียะพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา นายประดิษฐ์ ธรรมสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวตรีทิพนิภา ทองกระมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

Related posts