ศรีสะเกษ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการชาวบ้านที่ยากไร้อำเภอกันทรลักษ์ ขณะที่ชาวบ้านห่วงปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมความปลอดภัยขอติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน (มีคลิป)

ศรีสะเกษ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการชาวบ้านที่ยากไร้อำเภอกันทรลักษ์ ขณะที่ชาวบ้านห่วงปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมความปลอดภัยขอติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านสามเส้า หมู่ 2 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกส่วน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยได้มีการมอบถุงยังชีพ ยาชุดพระราชทาน ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ ผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลน ยากไร้ การมอบเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และนำส่วนราชการทุกส่วนออกมาให้บริการประชาชน เช่น การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การแจกแบบแปลนบ้านฟรี การแจกอาหาร การให้ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ประชาชน การให้บริการตัดผมฟรี เป็นต้น โดยมี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายก อบต.ละลาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และพี่น้องประชาชน อ.กันทรลักษ์ มาให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า อ.กันทรลักษ์ มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของ จ.ศรีสะเกษ
แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 20 ตำบล 267 หมู่บ้าน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่งคือ รพ.สต.ละลาย รพ.สต.คำโปรย รพ.สต.บ้านโคกเจริญ การดำเนินงานดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 19 คน ได้รับการฟื้นฟู ดูแลจำนวน 19 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 122 คน เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 22 คน ทุกคนได้รับสวัสดิการและการดูแลจากครอบครัว/ชุมชน การดำเนินงานด้านสร้างสุขภาพ มีการจัดตั้งชมรมการออกกำลังกายในหมู่บ้าน ประชาชนมีกิจกรรม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง


การควบคุมป้องกันโรคในหมู่บ้าน ปี 2564 ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ประชาชนมีน้ำบริโภค อุปโภค เพียงพอ ทุกหลังคาเรือน ประชาชนมีและใช้ส้วมทุกหลังคาเรือน สำหรับประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ด้านยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมที่มีอยู่ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ ดังนั้น อ.กันทรลักษ์ จึงขอความช่วยเหลือ จำนวน 1 โครงการ คือโครงการ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน บ้านสามเส้า หมู่ที่ 2 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ โดยขอรับงบประมาณจากงบแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของ ผวจ.ศรีสะเกษ งบประมาณ 280,000 บาท

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ในวันนี้ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในวันนี้ อ.กันทรลักษ์ เป็นตัวแทน จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่น


ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งชี้แจงข่าวสารจากส่วนราชการ และให้บริการของหน่วยราชการต่างๆ ตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตนและนายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงได้พร้อมใจกันออกมาให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ หน่วยบริการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้/////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts