“พาณิชย์สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2565”

“พาณิชย์สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2565”

 


วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิทย์ ขำร้าย ผู้ตรวจราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2565

โดยมีว่าที่ร้อยตรีชูชาติ เป้กล้า ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอคีรีมาศ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานถึงกระบวนการขับเคลื่อนภารกิจ นายวัชรพงษ์ ไทยแท้ ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ กล่าวแนะนำ คณะกรรมการดำเนินงานและบรรยายสรุปการดำเนินงาน ซึ่งกลุ่มดังกล่าว ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เขต 17 เพื่อเสนอชื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมต้อนรับและเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวด้วย จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

Related posts