“ประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 4/2565”

“ประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 4/2565”

 


วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 4/2565 จาก ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อติดตามการประชาสัมพันธ์โครงการลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร การดำเนินโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)

และติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ยัง เน้นย้ำให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องศรีชุม ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

Related posts