อบจ.ยะลา จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวชนและประชาชน อบจ.ยะลาคัพ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด

อบจ.ยะลา จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวชนและประชาชน อบจ.ยะลาคัพ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด

วันนี้ 20 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สนามกีฬาโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวชนและประชาชน อบจ.ยะลาคัพ ประจำปี 2565 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ อบจ.ยะลา “สานสัมพันธ์ หุบเขาลำพะยา” โดยมีนายจำรัส สีทองชื่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / คณะกรรมการจัดงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน และองค์การบริหารส่วน ตำบลลิดล ประชาชน เยาวชน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฎิบัติตามาตรการป้องกันโควิด-19


สำหรับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นกิจกรรมสื่อกลางที่สามารถพัฒนามนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน ความสัมพันธ์ขององค์กรและอื่น ๆ ทั้งการเล่นเพื่อออกกำลังกาย การเล่นเพื่อแข่งขัน การชม และการเชียร์ ซึ่งประชาชนในจังหวัดยะลาให้ความสนใจ เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดยะลา หันมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เป็นสื่อกลางในการส่งสริมความสมานฉันท์สานสัมพันธ์ทำให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ภายในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งฟันรัน,การแข่งขันฟุตบอล,การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการ และการแข่งชันเซปักตะกร้อ
สมานฉันท์สานสัมพันธ์ชุมชน อีกด้วย

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/20 ก.พ.65/086-2896806

Related posts