เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ จชต. รุ่นที่ 2

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ จชต. รุ่นที่ 2

 

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2565) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำบุคลากรภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้มีศักยภาพสูง และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” (สปชต.) รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการในพื้นที่

โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพร้อมบรรยายหัวข้อ ศอ.บต. กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าร่วม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีกำหนดดำเนินการ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยในรุ่นที่ 2 นี้
มีการดำเนินงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรมาร่วมบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย
การบรรยายกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การบรรยายการเป็นนักสร้างสรรค์ การบรรยายการจัดแผนพัฒนารายบุคคล การบรรยายเศรษฐกิจโลกและการจัดระเบียบโลกใหม่ การบรรยายสถานการณ์ประเทศมาเลเซียและแนวทางการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ และการบรรยายการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยในทุกหัวข้อในการบรรยาย เป็นการพัฒนาให้ผู้อบรมที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ในความคิดและวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ และการเป็นผู้นำต้นแบบ
รุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

……………………………………………………………………………………………………..
ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

 

Related posts