ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

 


วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องศรีชุม ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีวาระต่างๆ ดังนี้
1) พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลผลิตส้มเขียวหวานออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 จังหวัดสุโขทัย


2) พิจารณาการปิดกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลผลิตส้มเขียวหวานออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 จังหวัดสุโขทัย
3) พิจารณาการส่งแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 (เงินจ่ายขาด กิโลกรัมละ 3 บาท) ปริมาณเป้าหมาย จำนวน 1,500 ตัน งบประมาณ 4,635,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


1.2 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 (เงินจ่ายขาด กิโลกรัมละ 3 บาท) ปริมาณเป้าหมาย จำนวน 1,000 ตัน งบประมาณ จำนวน 3,090,000 บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)
1.3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน จังหวัดสุโขทัย ปี 2565/66 (เงินจ่ายขาด กิโลกรัมละ 3 บาท) ปริมาณเป้าหมาย จำนวน 3,000 ตัน งบประมาณ จำนวน 9,270,000 บาท (เก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

Related posts