ศอ.บต. ทำงานเชิงรุก พบปะผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. ทำงานเชิงรุก พบปะผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายหัสนี เจะนิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและบริหาร กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. พร้อมคณะ ลงพื้นเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติด โดยมีหัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนาให้การต้อนรับ พร้อมสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ และความพร้อมในการประกอบอาชีพ รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลบุคคลดังกล่าวไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ ส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติด (ฝึกอบรมวิชาชีพ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศอ.บต. ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติดจากทุกระบบ/ ทุกหน่วยงาน ทั้งระบบสมัครใจบำบัด ระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ และระบบอื่นๆ เช่น ศาสนบำบัด ชุมชนบำบัด (CBTX) และค่ายบำบัด เน้นความสมัครใจ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเตรียมการความพร้อมในการประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร 60 ชั่วโมง จำนวน 110 คน ประกอบด้วย ช่างซ่อมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร/รถจักรยานยนต์ จำนวน 44 คน

ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์จากโลหะ จำนวน 33 คน และช่างตัดผมสุภาพบุรุษ จำนวน 33 คน ทำให้ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมมีทักษะในการประกอบอาชีพ ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่าน การบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดได้รับการฝึกอาชีพ มีทักษะในการประกอบอาชีพในพื้นที่ โดย ศอ.บต. ได้กำหนดลงพื้นที่ประชุมส่วนราชการ และพบปะเยี่ยมเยียนผู้ผ่านการฝึกอาชีพเพื่อให้ขวัญกำลังใจ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี อำเภอรามัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอศรีสาคร อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

Related posts