‘ซูการ์โน มะทา’ ประธาน กมธ.การกระจายอำนาจฯ เตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีพบพิรุธการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบว่ามีการเรียกรับเงินแลกกับการบรรจุข้าราชการหรือไม่

‘ซูการ์โน มะทา’ ประธาน กมธ.การกระจายอำนาจฯ เตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีพบพิรุธการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบว่ามีการเรียกรับเงินแลกกับการบรรจุข้าราชการหรือไม่

 

วันนี้ (23 ก.พ.65) นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และการสอบคัดเลือก รวมทั้งการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม

ซึ่งที่ประชุมมีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบกระบวนการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยาประจำ พ.ศ.2564 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประกาศให้ผู้เข้ารับการสรรหาสายผู้บริหารเข้าดูกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย และชุดคำถาม ดังนี้

1.กลุ่มผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอดูชุดคำถามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรากฏว่า ข้อสอบที่ได้ดูไม่ตรงกับชุดที่ใช้สอบในวันที่ 30 ต.ค. 64 ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมาธิการประสานงานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำข้อสอบชุดจริงมาตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมาธิการขอให้มีการจัดเก็บเอกสารการสอบ กระดาษคำถาม กระดาษคำตอบที่ผู้สอบได้ใช้สอบจริงในวันสอบทุกฉบับไว้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ปรากฏชัดแจ้งก่อน

2.การแต่งตั้งกรรมการร่วมตรวจข้อสอบ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการ ตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และผู้ร้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย และชุดคำถาม ว่าเป็นชุดที่ใช้ในวันสอบวันที่ 30 ต.ค. 64 จริงหรือไม่ และการให้คะแนนมีความถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่

3.ขอให้นำกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบของผู้ร้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ว่ากระบวนการตรวจสอบผลคะแนนมีความถูกต้องแม่นยำ และหากผลการตรวจพบข้อผิดพลาดจริงผู้จัดสอบจะต้องมีการเยียวยาให้กับผู้เสียหาย

4.ขอทราบแนวทางการเยียวยา กรณีข้อสอบผิดตำแหน่งของเมืองพัทยาในตำแหน่งนักบริหารทั่วไประดับต้น แต่ได้ข้อสอบของตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นวงกว้าง และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย คณะกรรมาธิการจึงมีมติให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในวันพุธที่ 2 มี.ค. 65 โดยจะเชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานจัดเตรียมเอกสารการสอบ ได้แก่ กระดาษคำถามและกระดาษคำตอบของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

#ประชาชนประชาชาติ #พรรคประชาชาติ

Related posts