กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว จัดอบรมกรรมการกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พร้อมสรุปผลการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา ตั้งเป้าขอรับเงินสมทบจาก พอช.ในปี 2566

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว จัดอบรมกรรมการกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พร้อมสรุปผลการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา ตั้งเป้าขอรับเงินสมทบจาก พอช.ในปี 2566

 

เมื่อวาน (23 ก.พ.65) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว ได้จัดประชุมตาม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้วขึ้น โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา

มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรรมการและตัวแทนประจำหมู่บ้าน 20 คน โดยมี นางอภิญญา คงนวลใย ประธานกองทุนฯ นายอรัญ คงนวลใย ประธานที่ปรึกษาก่องทุนฯ ร่วมเป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมโดยประธานกองทุนและประธานที่ปรึกษา ได้ร่วมกันชี้แจงเติมเต็มความรู้ การขอให้ทุกคนทำงานเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายขอรับเงินสมทบจาก สถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน (พอช.) ให้ได้ในปี 2566 ตามกรอบที่ พอช.กำหนด เช่น มีสมาชิกเพิ่มกว่า 100 คน/ปี มีอยู่ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนับสนุนสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา สมาชิกใหม่ 7 บาท สมาชิกเก่า 6 บาท 2 ครั้งต่อปี กองทุนสนับสนุนสมาคมฯ เกือบ 50,000 บาทต่อปี จากสมาชิก 3,800 คน และมีการจัดทำข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณางบสมทบจาก พอช.

พร้อมกันนั้นก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมรับฟังปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่โปร่งใส ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่พึ่งจะได้รับเป็นสำคัญ

นายอรัญ คงนวลใย ประธานที่ปรึกษากองทุนฯ กล่าวว่า ตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา กองทุนฯ ได้วิเคราะห์จุดอ่อนของกองทุนฯ พบว่า มีจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุงหลายประการ เช่น ระบบข้อมูล ทะเบียนสมาชิกไม่เป็นปัจจุบัน การจัดเก็บหลักฐานไม่เป็นระบบ สมาชิกลาออก กรรมการขาดการประชุม/การสื่อสารต่อกัน หรือแม้แต่ระบบรายงานข้อมูลกองทุนกับสมาคมสวัสดิการชุมชนสงขลา ไม่เป็นปัจจุบัน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประชุมประจำเดือน ประชุมสามัญประจำปี การปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน ระบบการขัดเก็บหลักฐาน เอกสารต่างๆ การตรวจสอบ ตรวจทาน ระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประจำเดือน จนล่าสุดคือการรณรงค์จัดเวทีสัญจรรับสมัครสมาชิกใหม่ทั้ง 10 หมู่บ้าน

“การประชุมครั้งนี้มีสองเรื่องหลักคือการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ที่ได้รับงบจาก พมจ.สงขลา ซึ่งที่ประชุมพอใจในกิจกรรมที่ได้จัดทำมาตลอด โดยเฉพาะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในรุ่นที่ 1 จำนวน 193 คน

ส่วนเรื่องที่ 2 คือแนวทางในการขับเคลื่อนต่อ เช่น การขอรับเงินสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเกาะแต้ว การจัดทำทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อเข้าสู่ระบบไอที.ร่วมกับ พอข.โดยจะพยายามที่จะพัฒนาให้ไปถึงฝันให้ได้ โดยตั้งเป้าได้รับเงินสมทบจาก พอช.ในปี 2566”

ประธานที่ปรึกษากองทุนฯ กล่าวว่า การบริหารจัดการกองทุน การรับเงิน การจัดทำบัญชี ระบบทะเบียนข้อมูล การบันทึกข้อมูลต่างๆ กรรมการทุกคนต่างเห็นด้วยให้ขับเคลื่อนโดยเร็ว โดยมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง ขอให้สมาชิกมั่นใจในการดำเนินงานของคณะกรรมชุดนี้

Report Photo #KasemLimaphan #เกษม_ลิมะพันธุ์ #สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

Related posts