ศอ.บต. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565

ศอ.บต. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565

 

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตเทศบาลนครยะลามอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายประมุข ลมุล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


นายอำนวย ศรีระแก้ว กล่าวว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ พื้นที่มั่นคงปลอดภัย ประชาชนไม่แตกต่างเหลื่อมล้ำ เกิดความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาในหลายมิติเริ่มมีความสำเร็จ หรือก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และในส่วนมิติอีกหลายด้านจำเป็นที่จะต้องปรับทิศทาง กลไก และเป้าหมาย ทั้งในเชิงพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายบุคคล หรือเพิ่มความเข้มข้นการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพสังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน ศอ.บต. ได้กำหนดประเด็นที่สำคัญ และเร่งด่วนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหารือ ศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่


โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมแนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายดนภาคใต้ การขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่ และการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะทางการเรียนรู้ภาษาไทยในกลุ่มเป้าหมาย เด็กที่มีอายุ 2 – 5 ปี ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ และการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ระบาดหนักไปทั่วโลก
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ให้เกิดความครอบคลุมเพื่อเป็นประโยชน์ให้ ศอ.บต. ได้นำไปดำเนินการให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

Related posts