รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะผู้นำ 4 เสาหลัก รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จชต.

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะผู้นำ 4 เสาหลัก รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จชต.

วานนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2565 ) ภายหลังจากที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกิจกรรมการสัมมนา “โอกาส ศักยภาพ และความท้าทาย ของจังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศไทยภายหลังรัฐบาลเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ ไทย-ซาอุดีอาระเบียโดยสมบูรณ์” ในช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะผู้นำ 4 เสาหลัก ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำ ตามธรรมชาติ เพื่อหารือในการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนกรรมการที่ปรึกษา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี

โดยการหารือครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้มีการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี ในพื้นที่ที่ว่างงาน การพัฒนาทักษะและฝึกอาชีพ ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ การดำเนินโครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการตลาดประชารัฐ ที่ให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ นำผลผลิตหรือสินค้ามาจำหน่ายในพื้นที่ถือเป็นการหาทางออกและแนวทางที่จะช่วยทำให้ทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ต่อไป

ด้านนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวว่า สำหรับในการประชุมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มาร่วมพบปะในครั้งนี้ ศอ.บต.ถือเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลที่ทุกภาคส่วน ได้นำเสนอกันมา ถือเป็นเรื่องมีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขได้อย่างยั่งยืน

.

Related posts