รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรข้าราชการผ่านการอบรมรุ่น 4 พร้อมย้ำนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อปชช.ในพื้นที่ จชต.

รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรข้าราชการผ่านการอบรมรุ่น 4 พร้อมย้ำนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อปชช.ในพื้นที่ จชต.

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2565) รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 จำนวน 72 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมว่า ข้าราชการทุกคน คือบุคคลที่จะเป็นตัวเชื่อมและกำหนดนโยบายของภาครัฐที่สำคัญๆ ดังนั้นข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเชื่อมั่นในตนเองถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้ไป ในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมฯ นำความรู้ ความเข้าใจไปเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ และร่วมกันนำสันติสุขกลับคืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะข้าราชการของแผ่นดินไทย

นอกจากนี้ในพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันกล่าวปณิธานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ ว่า “ข้าพเจ้าจะเป็นข้าราชการที่ดี ขอตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต จะทุ่มเทและอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพื่อพี่น้องประชานอย่างเต็มความความสามารถ และจะประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และสร้างสันติสุขให้กับบ้านเมืองสืบไป”

อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ มิติของประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการสร้างการตระหนักรู้เรื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม “Project ldea” โดยนำเสนอแนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่ ตลอดจนแนวทาง การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลและวัฒนธรรม ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้บรรลุตามเป้าหมาย สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่

Related posts