สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุม “การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสถิติในยุคดิจิทัล” ประเด็นการจัดการไฟป่าและหมอกควันในภาพรวมและพื้นที่ภาคเหนือ

สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุม “การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสถิติในยุคดิจิทัล” ประเด็นการจัดการไฟป่าและหมอกควันในภาพรวมและพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ สํานักงานสถิติแห่งชาติ จัดประชุมสถิติจังหวัดเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสถิติในยุคดิจิทัล ประเด็นการจัดการไฟป่าและหมอกควันในภาพรวมและพื้นที่ภาคเหนือผ่านสื่ออิเล็กส์ทรอนิกส์ Micosoft Teame มายังห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการนำข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และชี้ชัดของการแก้ไขปัญหาในทุกมิติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่า&หมอกควัน อย่างยั่งยืน
รวมทั้งมีการร่วมมือกับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา และองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การ NASA ร่วมศึกษาการแก้ไขปัญหา โดยใช้ระบบดาวเทียม…ให้สถิติจังหวัดนำข้อมูลสถิติสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

 

 

Related posts