ผอ.ศปพร.เปิดการฝึกทบทวนสมาชิกโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) อ.แว้ง จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแสดงออกถึงพลังในความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย

ผอ.ศปพร.เปิดการฝึกทบทวนสมาชิกโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) อ.แว้ง จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแสดงออกถึงพลังในความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย

ที่บ้านน้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันราษฏรอาสาหมู่บ้าน อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 151 /หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 3 พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน อำเภอแว้ง และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน อำเภอแว้ง ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในพิธี

สำหรับการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 มีทั้งหมด 25 รุ่น จัดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งมียอดผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละจำนวน 150 คน โดยการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่าง คล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้เมื่อเกิดเหตุ รวมถึง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์และขยายผลในการฝึกทบทวนพิเศษให้กับสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านของตนเอง ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก ได้รับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ ยุทธวิธี


ฝ่ายตรงข้าม และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุ วิธีแก้ไขสถานการณ์กรณีถูกลอบทำร้าย พร้อมทั้งรับทราบถึงแผนการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และตำบล ของตนเอง ซึ่งการฝึกอบรม ประกอบด้วย 5 รายวิชา ได้แก่ 1. การอบรมในเรื่องพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทาน ,
2.การอบรมแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,3.การฝึกอบรม เรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม และบทเรียนที่ถูกลอบทำร้าย ,4.การฝึกอบรมการตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด ภายในหมู่บ้าน และชุมชน และ 5. การฝึกอบรมท่ายิง ฝึกความปลอดภัยในการใช้อาวุธ การแก้ไขเหตุติดขัดขั้นต้น และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า การฝึกทบทวนสมาชิกโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ในครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังมุ่งหวังให้ผู้รับการฝึกทุกท่านได้มี ความรอบรู้ ในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และการแก้ไขปัญหากรณีถูกลอบทำร้าย รวมทั้งความสำนึกในหน้าที่ของการเป็นราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน เสริมสร้างความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จัก เคารพสิทธิผู้อื่น สร้างความคุ้นเคย และให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเหนือสิ่งอื่นใด จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผมขอให้ผู้รับการฝึกทุกท่าน มีความอดทน และมุ่งมั่นต่อการฝึก เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี และยึดมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด
พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบไป

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts