THAIFEX – ANUKA ASIA 2022 “The Hybrid Edition”

THAIFEX – ANUKA ASIA 2022 “The Hybrid Edition”


วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางคนึง เนื่องสนธิ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และว่าที่ ร.ต.หญิงธนวรรณ ชินชัยวุธ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่นำสินค้ามาร่วมในงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX – ANUKA ASIA 2022 “The Hybrid Edition”)

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและเทคโนโลยี นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย รวมถึงส่งเสริมนโยบาย “อาหารไทย อาหารโลก” ของกระทรวงพาณิชย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

Related posts