นิพนธ์ เดินหน้า พิจารณา กม.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เผย 70% เวทีรับฟังความเห็นฯที่อีสาน เห็นด้วย

นิพนธ์ เดินหน้า พิจารณา กม.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เผย 70% เวทีรับฟังความเห็นฯที่อีสาน เห็นด้วย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

นายนิพนธ์ รมช.มท. เปิดเผยว่า ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการจัดเวทีฯครั้งนั้น กว่าร้อยละ 70 ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นได้เห็นชอบที่จะให้มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา สำหรับการประชุมได้ดำเนินการพิจารณาใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้ได้พิจารณาทบทวนเสร็จสินแล้วคงเหลือในมาตรา 4/2 และ มาตรา 15 ที่มอบทางกฤษฎีกาไปดูในรายละเอียดและในการประชุมครั้งต่อไปจะได้มีการเชิญผู้แปรญัตติไว้ รวมทั้งรับฟังความเห็นจากคณะกรรมาธิการเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอสภาฯพิจารณาต่อไป

 

////

Related posts