รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมเยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ที่อาศัยในพื้นที่ จ.ตรัง เป็นวันที่ 2

รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมเยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ที่อาศัยในพื้นที่ จ.ตรัง เป็นวันที่ 2

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ประกอบด้วย นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต. เจ้าหน้าที่เยียวยาจังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่เคยประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตรัง กำนัน ผู้ใหญ่ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ ถือเป็นการลงพื้นที่วันที่ 2 ของคณะผู้บริหาร ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่เยียวยา เพื่อพบปะให้ขวัญกำลังใจพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดตรัง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะที่เคยอาศัยอยู่และได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ทำให้บางรายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงสาหัส และบางรายได้สูญเสียถึงชีวิต จนทำให้ครอบครัวและญาติมิตรได้รับผลกระทบด้านจิตใจ ศอ.บต. ถือเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ ได้นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ภาครัฐของจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบ และครอบครัว ภายใต้คำว่า ศอ.บต. เดินหน้านโยบาย “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง“ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และครอบครัวให้มีความสุข ถือเป็นการทำงานเชิงรุกในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน พร้อมนำความห่วงใยจาก เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข

ภายหลังจากเสร็จสิ้นลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนในครั้งนี้แล้ว รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานในวันนี้ โดยให้ทุกคนระดมความเห็นถึงการทำงาน และสรุปถึงปัญหา อุปสรรค ที่ประสบเจอในวันนี้ เพื่อหาทางออกและนำข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินแก้ปัญหาต่อไป

Related posts