ศรีสะเกษ รองผู้ว่าเผยโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผลสำเร็จดีเยี่ยม ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ศรีสะเกษ รองผู้ว่าเผยโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผลสำเร็จดีเยี่ยม ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง สภ.เมืองศรีสะเกษ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด และเพื่อให้บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป โดยมี พ.ต.อ. ณัฐกิตติ์ เจริญเกษสุวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานและมี พ.ต.อ. ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รอง ผบก.ภ.จว. ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายฉลาด ชิดชม ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองศรีสะเกษ พ.ต.ท. สุรพงศ์ วรพิมพ์รัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.ต.ทนงศักดิ์ ยะสูงเนิน สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ นายโสดา แสงเดือน ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 คณะกรรมการหมู่บ้านและหัวหน้าคุ้มบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ เจริญเกษสุวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนระหว่าง คณะกรรมการบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 กับ สภ.เมืองศรีสะเกษ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านโพธิ์กับ สภ.เมืองศรีสะเกษ ซึ่งบ้านโพธิ์ หมู่ที่1 ต.โพธิ์ อ.เมือง ได้รับคัดเลือกเข้าดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีภาระกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันปราบปรามยาเสพติดให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และบุคคลอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดและปลอดอาชญากรรม จึงได้จัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บ้านโพธิ์หยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดให้ลดน้อยลงจนถึงหมดสิ้นไป

โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/หัวหน้าคุ้มบ้านโพธิ์ ควบคุมพฤติกรรมผู้เสพและไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติด ร่วมกันควบคุมดูแลและทำลายขบวนการผู้ค้ายาเสพติดในบ้านโพธิ์ สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็ง ในการหยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านโพธิ์อย่างยั่งยืน ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่ต่อเนื่องจากปัญหายาเสพติดภายในบ้านโพธิ์ ร่วมกันกดดัน ลดจำนวนผู้เสพ ผู้ค้ากลุ่มเครือข่ายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องยาเสพติด เพิ่มจำนวนครัวเรือนปลอดยาเสพติดในบ้านโพธิ์ ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดและอาชญากรรมต่างๆในบ้านโพธิ์ ร่วมมือกันสร้างบ้านโพธิ์ให้มีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง สร้างบ้านโพธิ์ให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน และการลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ อันมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฎผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค 3 ได้มอบหมายให้ สภ.เมืองศรีสะเกษ ดำเนินงาน “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สภ.เมืองศรีสะเกษ จึงได้พิจารณาจากฐานข้อมูลการแพร่ระบาดยาเสพติดจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้คัดเลือก บ้านโพธิ์ หมู่ที่1 ต.โพธิ์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เนื่องด้วยหมู่บ้านบ้านโพธิ์ ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ในหมู่บ้าน/ชุมชนและจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน ซึ่งจากการที่ได้มีการดำเนินการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ปรากฏว่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง /////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts