จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสระสองห้อง น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสระสองห้อง น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น บริเวณสระสองห้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย กองทัพภาคที่ 3 ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสระสองห้อง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


วัตถุประสงค์กิจกรรมในวันนี้ เพื่อร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบนิกรชาวไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ส่งพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำความดี พัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


จังหวัดพิษณุโลกจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสระสองห้อง ซึ่งสระสองห้องแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นการรักษาสภาพภูมิทัศน์ ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้สวยงาม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เป็นการสนองพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อนน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รายการที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พระชนนิกรชาวไทย เพื่อมั่นคงสถาพรของประเทศชาติสืบ

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts