กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดพบปะโฆษกชาวบ้าน เสริมสร้างความเข้าใจ พร้อมขับเคลื่อนนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดพบปะโฆษกชาวบ้าน เสริมสร้างความเข้าใจ พร้อมขับเคลื่อนนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

>> วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เวลา 11.00 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพบปะโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อมอบนโยบายและให้แนวทางการขับเคลื่อนงานโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ ก่อนรับฟังข้อซักถาม ปัญหาขัดข้องในห้วงที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอแนะจากโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ โดยมี ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา , ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี , ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสงขลา , กำลังพลจากสำนักสารสนเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา กว่า 500 คน ร่วมในกิจกรรม

>> พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า โฆษกชาวบ้านถือว่าเป็นจิตอาสาที่ทำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความทับซ้อน โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการใช้สื่อโซเชี่ยลในการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆ โฆษกชาวบ้านจึงเป็นผู้ที่บทบาทสำคัญยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ รู้จักประชาชน ถือเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการจะช่วยขยายสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุม ตลอดเวลาที่ผ่านมา โฆษกชาวบ้านเป็นเครือข่ายที่ทรงพลัง และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง รัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นเสมือนโซ่กลางที่เชื่อมต่อระหว่างทุกภาคส่วน ปัจจุบันมีเครือข่ายโฆษกชาวบ้านอยู่ในพื้นที่กว่าพันคน เป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะช่วยสร้างการรับรู้

และนำเสนอสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์เชิงบวกของหมู่บ้าน ชุมชน ออกสู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ สำหรับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า ซึ่งมีหน่วยเฉพาะกิจอยู่ประจำแต่ละพื้นที่ เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันกับโฆษกชาวบ้าน โดยที่ผ่านมาได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอด ทั้งนี้กิจกรรมพบปะกันในวันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ฝากเน้นย้ำเรื่องการทำงานร่วมกันในมิติของการเสริมสร้างความเข้าใจเป็นสำคัญ และต้องการให้โฆษกชาวบ้านได้เป็นตัวแทนของประชาชนในการร่วมกันสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัย สงบสุข เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


>> ด้าน นาง อุบล อุบลมณี โฆษกชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทำงานเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชนมาโดยตลอด ทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงงานด้านจิตอาสาดูแลคนในชุมชน รู้สึกภูมิใจที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ เราทุกคนต้องร่วมมือกัน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันดูแลชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เชื่อว่าสันติสุขจะกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราตลอดไป

Related posts