โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์

โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์

ร.ต.อ.ศุภกร วันทัพ รอง สว.กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.(กฝว.) บรรยายการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

 

Related posts