โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และนายปัณณวิชญ์ จันทร์ตรี รองนายกฯ ร่วมฟังบรรยายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อนำข้อมูลพื้นฐาน การประกอบอาชีพ ประวัติหมู่บ้าน วิถีชุมชน การใช้ประโยชน์ของพืชและสัตว์ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ในพื้นที่ตำบลวังพิกุล จัดทำรายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีคุณวิไลพร เชาวลักษณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อบจ.พิษณุโลก เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านดงพลวง ต.วังพิกุล

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts