🙏💐 พิจิตร ให้ความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx)พร้อมทบทวนการใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด(บสต.)

🙏💐 พิจิตร ให้ความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx)พร้อมทบทวนการใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด(บสต.)

9 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall Phichit นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx)พร้อมทบทวนการใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด(บสต.)จังหวัดพิจิตร

จากสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด ที่ยังไม่ลดระดับความรุนแรงลง ส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์(ยาบ้าและไอซ์) ที่แพร่ระบาดมากที่สุด รองลงมาคือ กัญชา และเฮโรอีน ตามลำดับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ให้มีความรู้ และปฏิบัติตาม “ประมวลกฎหมายยาเสพติด” พร้อมทบทวนระบบการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และบูรณาการทำงานในหน่วยงานระดับอำเภอ ตำบล ภายใต้กรอบระบบสุขภาพซึ่งเชื่อมโยงหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่เป็นบริการที่มุ้งเน้น บุคคล ครอบครัว และชุมชน รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ รวม 2 วัน โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ศอ.ปส.จังหวัดพิจิตร รวมทั้งสิ้น 150 คน

 

ส.ปชส.พิจิตร
9 มิถุนายน 2565

Related posts