สว.กษิดิศ ชื่นชมโรงเรียนบ้านกระอาน สังคม 2พหุวัฒนธรรม ตอบโจทย์ Soft Power to Stronger

สว.กษิดิศ ชื่นชมโรงเรียนบ้านกระอาน สังคม 2พหุวัฒนธรรม ตอบโจทย์ Soft Power to Stronger

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา คณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม พร้อมด้วย พลตำรวจตรี กฤษฎา แก้วจันดี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มว.ปล.ที่ 3 ร้อย ร. 2512 ฉก.สงขลา 40 และ นายอับดุลวาริส โลงซา ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภานายกษิดิศ อาชวคุณ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู โรงเรียนบ้านกระอาน ม.4 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

ในการนี้นายกษิดศ อาชวคุณฐานะคณะกรรมการฯได้ร่วมพูดคุยหารือ รับฟังความเห็นและประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งในเรื่องโรงอาหารของโรงเรียนและความห่วงใยเด็กนักเรียนกลุ่มเปาะบาง เด็กกำพร้า พร้อมทั้งได้ให้คณะครูได้รับทราบ การส่งเสริมให้ครูได้รับข้อมูล แนวทางการทำงานและการเสริมจัดให้มีหลักสูตรให้ความรู้เรื่องอีคอมเมอร์ส ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการออม อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสี พร้อมให้กำลังใจทีมฟุตบอลนักเรียนและแจกขนมให้กับเด็กๆทุกคนได้กินอย่างมีความสุข รวมทั้งมอบเสื้อคลุมป้องกันเชื้อให้กับรพ.สต.ท่าม่วงจำนวน120ตัว

จากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมดูโครงการโคกหนองนาโมเดลและ โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา “ทำนาได้มากกว่าข้าว” ซึ่งเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนบ้านกระอาน ที่ได้ดำเนินการเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ สร้างสมประสพการณ์ปฏิบัติตามวิถีชีวิตเดิมของบรรพบุรุษ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ครูมีแนวคิดนี้ หลังจากที่คนในพื้นที่มีความเห็นต่างในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งแบ่งสีแบ่งฝ่าย คณะกรรมการของโรงเรียนจึงนำแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามทฤษฏีใหม่ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและโครงการดึงพลัง คงคุณค่าอัตลักษณ์ วัฒนธรรมตามบริบทของแต่ละท้องถิ่นให้แข็งแรงขึ้น(Soft Power to Stronger)

ในโอกาสนี้ นายกษิดิศ อาชวคุณ ได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ขอให้ร่วมมือกันสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดความรู้รักสามัคคี ไม่ให้สังคมเกิดความแตกแยก

โรงเรียนบ้านกะอาน มีนักเรียน400กว่าคน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยึดปฏิบัติตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9 คือร่วมกันสร้างคนดีก่อนคนเก่ง อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้กับเด็กๆในพื้นที่ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งมีนักเรียนมาเรียนจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปี

จุดเด่นแนวคิดของคณะครูและกรรมการของโรงเรียนแห่งนี้คือการสร้างความเป็นศูนย์กลาง การเสริมสร้างพลังตามบริบท ของที่มีอยู่ในท้องถิ่น เสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดให้มีตลาดชุมชน ให้เกิดคุณค่า ทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นมาจากการน้อมนำหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
ร.9มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ตามบริบทของท้องถิ่นให้เกิดความสามัคคีและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป.

Related posts