คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับคณะผู้แทน 3 จชต. รับฟังเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชน

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับคณะผู้แทน 3 จชต. รับฟังเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชน

วันนี้ (09 มิ.ย.65) เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นำโดย พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พลโทธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะที่ปรึกษาพูดคุยเพื่อสันติสุข ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไทยพุทธ) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงกระบวนการทำงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า วันนี้ประสงค์ที่จะลงมาปรึกษาหารือกับชาวไทยพุทธเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนรวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ นอกจากนั้นการพูดคุยเพื่อสันติสุขเรื่องความคืบหน้าของรอมฎอนสันติถือว่าทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกัน จนความรุนแรงในพื้นที่ลดลงไปเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของคณะพูดคุยทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศในพื้นที่กลับมาสงบสุข ประชาชนตอบรับเป็นอย่างดี และเห็นด้วยกับการพูดคุยสันติสุข

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชนหันกลับมาสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพิ่มมากขึ้น สำหรับการดำเนินการพูดคุยเพื่อสันติสุข ซึ่งทางคณะพูดคุยจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่กระบวนการพูดคุยในโอกาสต่อไป ซึ่งจะมีกำหนดห้วงเวลาในการพูดคุยในครั้งต่อไป ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการจะมีการพูดคุยกันในละครั้งจะต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจ กับการหาทางออกด้วยแนวทางสันติ และมุ่งมั่น ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขต่อไป


นอกจากนั้นคณะพูดคุยมองว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อการพูดคุยแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ ผู้แทนทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงสนับสนุนให้มีการพูดคุย และยังคงหวังที่จะให้มีการคืบหน้า อันจะเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี เอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการพูดคุย ด้วยการให้ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรง อันจะเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าและประโยชน์ที่เกิดจากกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ของทั้งสองฝ่าย”

Related posts