#สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะทำงานคัดเลือกชื่อทุเรียนสุโขทัย

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะทำงานคัดเลือกชื่อทุเรียนสุโขทัย

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
นายเนตร สมบัตร เกษตรจังหวัดสุโขทัย ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานคัดเลือกชื่อทุเรียนสุโขทัย (แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ที่ติดราชการที่กรุงเทพมหานคร)

นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกชื่อทุเรียนสุโขทัย โดยร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและตัดสินชื่อทุเรียนสุโขทัย ให้เหลือจำนวน ๕ รายชื่อ เพื่อให้ประชาชนร่วมให้คะแนน (popular vote) โดยผ่านทางสื่อออนไลน์

โดยเป็นการคัดเลือกจากผู้ส่งรายชื่อเข้าร่วมคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน ๕๑๔ รายชื่อ
โดยจะส่งรายชื่อขึ้นในระบบจนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทาง facebook และเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย….

Related posts