🙏ผวจ.พิจิตร ให้โอวาทนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ย้ำ คุณค่าของการศึกษาช่วยให้มีโอกาสด้านต่างๆ ในอนาคต โดยเฉพาะการทำงาน

🙏ผวจ.พิจิตร ให้โอวาทนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ย้ำ คุณค่าของการศึกษาช่วยให้มีโอกาสด้านต่างๆ ในอนาคต โดยเฉพาะการทำงาน

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเน้นย้ำว่า การเรียนไม่มีวันสิ้นสุด คนเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาจะทำให้ทุกคนมีโอกาสด้านการทำงานในอนาคต พร้อมทั้งให้กำลังใจนิสิตให้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดสอนกลุ่มบุคคลที่เป็นบรรพชิตและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและเรียนรู้พระพุทธศาสนาในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปัจจุบันมีนิสิตจำนวน 219 รูป/คน ประกอบด้วยพระสงฆ์ 75 รูป และคฤหัสถ์ 144 คน

ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ
11 มิ.ย.65

Related posts