📌มทภ.4 เปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เน้นย้ำทุกคนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

📌มทภ.4 เปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เน้นย้ำทุกคนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

📌วันนี้ (11 มิถุนายน 2565) เวลา 10.30 น. ณ สนามกีฬาหน้าสถานีรถไฟบ้านริจ๊ะ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2565 โดยมี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ,นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายอำเภอรือเสาะ ,หัวหน้าส่วนราชการ,เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

📌พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เล่นกีฬาเพื่อต้านภัยยาเสพติด นอกเหนือจากนโยบายในการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วยังสนับสนุนให้องค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ 37 อำเภอ เพื่อให้เยาวชนทั้งหลายมีทักษะด้านกีฬา และในพื้นที่ จ.นราธิวาส มีเยาวชนไปแข่งขันระดับชาติเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้ห่างไกลจากยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองให้เยาวชนห่างจากยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนการบำบัดรักษายาเสพติด CBTX ใช้ศาสนาในการบำบัดเป็นนโบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องขับเคลื่อนด้วยการใช้กีฬาเป็นการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่

📌ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เป็นความภาคภูมิใจและขอชื่นชม อบต.ลาโละ ที่ได้บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสามารถเป็นสื่อสร้างความเข้าใจสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะกีฬา โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในตำบลได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำให้ทุกคนได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬาสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะทุกคนจงภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วเพราะผลที่จะตามมานั้นทำให้เรารู้จักคำว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

📌พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 5 คน ที่มีฐานะยากจน และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก พร้อมทั้ง มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ตัวแทนเยาวชน จำนวน 9 หมู่บ้าน ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมพบปะ เยี่ยมชมและถ่ายรูปกับน้องๆเยาวชนขบวนพาเหรด ทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนได้ร่วมชมการแสดงปันจักสีลัต ของคณะปันจักสีลัต อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และการแสดงปันจักสิลัต ศิลปะป้องกันตัวแบบมุสลิม ของเยาวชนบ้านลาโละ ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการจำหน่ายสินค้าและอาหารของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ ตลอดจนสร้างความรักความสมัคคีของชุมชนผ่านกิจกรรมกีฬาด้วยการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่


📌สำหรับกิจกรรมการแข่งขันด้านยาเสพติดในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดการการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. ถึง 10 ก.ค. 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหมู่บ้าน ทำให้เกิดความสมัครสมาน สามัคดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาตำบล และส่งเสริมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันคำเนินการตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจชต. ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 รุ่นเยาวชนทั่วไป จำนวน 11 ทีม และ รุ่นที่ 2 รุ่นอาวุโส จำนวน 11 ทีม รวมทั้งสิ้น 22 ทีม ซึ่งเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลลาโละ จำนวน 9 หมู่บ้าน เป็นการสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่

Related posts