นิพนธ์ฯ ลั่น บุญที่ยิ่งใหญ่คือบุญจากการทำงานเพื่อรักษาชีวิตประชาชน พร้อมมอบหมายนายอำเภอ ในจังหวัดภาคเหนือ เชื่อมทุกท้องถิ่น ท้องที่ ทุ่มเทเพื่อรักษาทุกชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

นิพนธ์ฯ ลั่น บุญที่ยิ่งใหญ่คือบุญจากการทำงานเพื่อรักษาชีวิตประชาชน พร้อมมอบหมายนายอำเภอ ในจังหวัดภาคเหนือ เชื่อมทุกท้องถิ่น ท้องที่ ทุ่มเทเพื่อรักษาทุกชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้(13 มิ.ย.65) ที่โรงแรมยู นิมมาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และปลัดอำเภอจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุม


นายนิพนธ์ กล่าวว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นเปรียบเสมือนกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นายอำเภอถือเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของราชการในอำเภอโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ “เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน ในปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการร่วมกันหาแนวทางจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที


นายนิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมอีก ว่า ได้เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน วันนี้จึงเชิญชวนนายอำเภอ และปลัดอำเภอร่วมกันทำบุญช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อลดการเสียชีวิตบนท้องถนน เพราะบุญที่ยิ่งใหญ่ คือบุญจากการทำงานเพื่อรักษาชีวิตประชาชน โดยกำชับให้ทุกภาคส่วนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำนโยบาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพราะอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อำเภอ/ศปถ.อปท.) ให้บูรณาการด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่างๆ ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมรับผิดชอบ ของคนในพื้นที่ ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และหลังจากนี้จะมีการเดินทางพบปะกำชับแนวทางในเรื่องการดูแลความปลอดภัยทางถนน และสาธารณภัยต่างให้กับนายอำเภอทั่วทั้งประเทศ

 

/////

Related posts