#สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๕
พล.อ.ศรชัย กาญจนสูตร เจร กอ.รมน.
ประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (Conference)

จังหวัดสุโขทัย จัดทำแผนปฏิบัติเน้นเรื่องยาเสพติด ปัญหาอุทกภัย การจัดระเบียบสังคม และการเผยแพร่ข่าวปลอม เป็นการประชุม ผ่านระบบวีดี Vdeo Conference
โดยพันเอก ศักดิ์สิทธิ์ นิจจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยตำรวจ และหัวหน้าส่วนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม
จัดทำ “แผนรักษาความมั่นคงเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย” โดยเน้นเรื่องยาเสพติด ปัญหาอุทกภัย การจัดระเบียบสังคม และการเผยแพร่ข่าวปลอม ซึ่งจะได้ประสานการปฏิบัติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย เกี่ยวข้องในด้าน ข้อมูลสถานการณณ์การป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย และข้อมูลด้านดิจิทัลลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,ความปลอดภัยทางไซเบอร์, เฟคนิวส์และการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน ด้านสื่อออนไลน์ …

Related posts