เลขาธิการ ศอ.บต. ประดับเครื่องหมายแสดงสังกัด ศอ.บต. แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำ…ให้ข้าราชการทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมเป็นที่พึ่งพา ของประชาชน

เลขาธิการ ศอ.บต. ประดับเครื่องหมายแสดงสังกัด ศอ.บต. แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำ…ให้ข้าราชการทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมเป็นที่พึ่งพา ของประชาชน

วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปฐมนิเทศ พร้อมประดับเครื่องหมายแสดงสังกัดศอ.บต. แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 19 คน และต้อนรับผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล เพื่อรับทุนรัฐบาล จำนวน 2 คน โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม น้อมเกล้า ศอ.บต.

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการที่บรรจุใหม่ทุกคน ซึ่งข้าราชการทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนผู้แทนของรัฐบาล ในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ทุกคนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่พึ่งพาให้กับประชาชนได้ ตามคุณสมบัติที่ประกอบด้วย ความรู้ในทุกมิติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสัมพันธภาพที่เป็นมิตร และมีจิตใจที่สาธารณะ อีกทั้งจะต้องรับรู้และเข้าใจในบริบท วิถีชีวิตของพื้นที่ซึ่งถือเป็นพื้นที่พิเศษ ที่มีปัญหาต่างๆ สะสมมาตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน แนวทางในการคลี่คลายปัญหา

และบทบาทของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ อีกทั้งจะต้องยึดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ ตามอุดมการณ์ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนต้องเป็นอันดับหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน “เข้าใจ เข้าถึง” มีขีดความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ (องค์ความรู้ ดำเนินการ ประสานงาน ฯลฯ) มุ่นมั่น เสียสละ (กำลังกาย เวลา) ซื่อตรง (กฎหมาย กฎระเบียบ คุณธรรม) และจงรักภักดีต่อหน่วยงาน ชาติบ้านเมือง ตลอดจนสถาบันกษัตริย์ เพื่อให้พื้นที่ปลายด้ามขวานได้รับการพัฒนาและเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน

ขณะที่ด้านข้าราชการที่บรรจุใหม่ ได้สะท้อนมุมมองและแนวทางด้านการพัฒนา ที่ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ หลายปัจจัย ทั้งจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รวมถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกมิติ ที่สะสมมาอย่างยาวนาน โดยอยากจะนำความรู้ ความสามารถ ตลอดจน ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และพร้อมที่จะส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา รวมถึงพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน ตามอุดมการณ์และเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

 

Related posts