ผบ.ฉก.นราธิวาส เปิดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำ ตามแนวลำน้ำชายแดนไทย-มาเลเซีย

ผบ.ฉก.นราธิวาส เปิดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำ ตามแนวลำน้ำชายแดนไทย-มาเลเซีย

 

ที่ ฐานปฏิบัติการกองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดน ที่ 4 บ้านศรีพงัน ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำ ตามแนวลำน้ำชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมี พันเอก จตุพร ธานีพัฒน์ รองผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดน , หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ , ตำรวจตระเวนชายแดน และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำ ตามแนวลำน้ำชายแดนไทย-มาเลเซีย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการขับเรือยนต์ลาดตระเวนทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือให้สามารถใช้การได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม กรณีถูกซุ่มโจมตี สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้กำลังพลรู้หลักและยุทธวิธีการตรวจค้นเรือ และตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพื่อให้กำลังพลรู้หลักการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

และสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีกำลังพลผู้เข้าการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 นาย จัดจาก เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดควบคุมป้องกันชายแดน ที่ 3 และ ชุดควบคุมป้องกันชายแดน ที่ 4 จำนวน 20 นาย , เจ้าหน้าที่ ตำรวจตระเวนชายแดน จัดจากชุดเฝ้าตรวจชายแดน ในพื้นที่ อำเภอสุไหงโกลก และ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 นาย ได้แก่ ชุดเฝ้าตรวจที่ 4412, ชุดเฝ้าตรวจที่ 4413 และ ชุดเฝ้าตรวจที่ 4414 จำนวยหน่วยละ 10 นาย ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดน ด้านจังหวัดนราธิวาส โดยมี วิทยากรชุดครูฝึก จัดจาก หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นผู้อบรม ให้ ความรู้ แก่กำลังพลผู้เข้ารับการฝึกทุกนาย

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำ ตามแนวลำน้ำชายแดนไทย–มาเลเซีย นั้น นับว่าเป็นโอกาสดี ที่กำลังพลผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย จะได้รับความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำการตรวจค้นเรือ ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย และการตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม กรณีถูกซุ่มโจมตี ทำให้เกิดทักษะมีความเชื่อมั่น และเกิดความมั่นใจ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามแนวชายแดนร่วมกัน ต่อไป สำหรับกิจกรรม “ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำตามแนวลำน้ำชายแดนไทย – มาเลเซีย”

เป็นการปฏิบัติตามกรอบแนวทาง ของคณะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันชายแดนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในประเทศ พร้อมทั้งเพื่อทำลายความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ป้องกันสกัดกั้น ยับยั้งการลักลอบขนย้ายวัตถุระเบิด อาวุธสงคราม ป้องกันการขนย้ายยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และแรงงานต่างด้าว ตามแนวลำน้ำโก-ลก ตลอดจนทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts