ปิดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก (15 มิถุนายน 2565)

ปิดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก (15 มิถุนายน 2565)

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การสู้รบในประเทศเมียนมา ในพื้นที่ตรงข้ามจังหวัดตาก ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา ได้เกิดการปะทะกันหลายครั้ง ระหว่างทหารเมียนมา กับ กองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง/กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ในพื้นที่อำเภอเมียวดี และอำเภอวาเล่ย์ใหม่ จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านตรงข้ามของอำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทำให้มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ได้อพยพข้ามมายังฝั่งไทย นั้น


ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองกำลังนเรศวร รับผิดชอบอำนวยการดูแล ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ร่วมกับศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านเซอทะ และบ้านหนองหลวง โดยได้ดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม


ปัจจุบัน (15 มิถุนายน 2565) สถานการณ์ปะทะภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยความสมัครใจทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา จึงได้ปิดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) เรียบร้อยแล้ว โดยกองกำลังนเรศวร ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดูแล และประชาชนจิตอาสา ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ, ทำความสะอาด

พร้อมกับซ่อมปรับปรุงบริเวณพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวในทุกพื้นที่ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพเดิม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การบูรณาการกำลังป้องกันชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตย และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ จะได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
15 มิถุนายน 2565

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts