นิพนธ์ มอบนโยบาย ทีมมหาดไทยต้องแข็งแกร่ง ถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นสู่รุ่น ย้ำ ภัยทางถนนปี 2570 ต้องไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร

นิพนธ์ มอบนโยบาย ทีมมหาดไทยต้องแข็งแกร่ง ถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นสู่รุ่น ย้ำ ภัยทางถนนปี 2570 ต้องไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร

วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้อำนวยการอำเภอ และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายอำเภอ และ ปลัดอำเภอ เข้าร่วมรับฟังนโยบายภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ในพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ในการนำไปสู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ก่อให้เกิดผลกระทบ ก่อให้เกิดความสูญเสีย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การยับยั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชน การบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ก็มีความสำคัญ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักส่วนหน้าของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องมีความแข็งแกร่ง มีความพร้อมทุกด้านในการลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นห้องประชาชน สามารถสั่งการตอบโต้สาธารณภัยในพื้นที่อย่างถูกต้องสอดคล้อง เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้งต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สั่งสมอย่างเป็นระบบจากรุ่นปัจจุบันไปสู่รุ่นอนาคต

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยใช้กลไกการทำงานของศูนย์ความปลอดภัยในระดับจังหวัด, อำเภอ และศูนย์ความปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นการที่จะให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจำเป็น วันนี้ตำบลต้องขับขี่ปลอดภัย ถ้าสามารถทําให้ทุกตำบลในประเทศไทยปลอดภัย ประชาชนก็สามารถขับขี่ปลอดภัยได้ อย่างน้อยให้การเกิดอุบัติเหตุจากการสูญเสียลดลง ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกช่วงเวลา ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายโดยในปี 2570 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต้องไม่เกิน 12 คน ต่อ ประชากร 100,000 คน

////

Related posts