องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตร แก่ น.ศ.วิทยาลัยชุมชน ยะลา พร้อมให้โอวาท นำความรู้พัฒนาบ้านเกิด

องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตร แก่ น.ศ.วิทยาลัยชุมชน ยะลา พร้อมให้โอวาท นำความรู้พัฒนาบ้านเกิด

วันนี้ (16 มิ.ย. 2565) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน จังหวัดยะลา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 280 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 308 คน รวมทั้งสิ้น 588 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กล่าวว่า ขอชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา และเข้าร่วมรับมอบอนุปริญญาบัตรในครั้งนี้ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน จนประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะในศาสตร์ที่ได้ศึกษาแล้ว ขอให้นำหลักการที่สำคัญไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและของประเทศชาติต่อไป

วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูก เรียนใกล้บ้าน และพัฒนาอาชีพให้กลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการให้โอกาสทางการศึกษาตามพันธกิจในการจัดการศึกษา 5 ประการ คือ ด้านการจัดการศึกษา

การฝึกอบรมและบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดหลักการทรงงานที่ทำให้รู้ว่าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต้องการอะไรเพื่อสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคตตามพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา เพื่อร่วมเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนของจังหวัดชายแดนใต้

Related posts