#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมสัมนา “ความต้องการใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารงานและแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ จังหวัดและท้องถิ่น” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสถิติในยุคดิจิทัล

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมสัมนา “ความต้องการใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารงานและแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ จังหวัดและท้องถิ่น” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสถิติในยุคดิจิทัล

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงแรมทีเค พาเลส คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสัมมนา ความต้องการใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารงานและแก้ไขปัญหาในระดับประเทศจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อใช้วางแผนกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของประชาชนในภาพรวม

โดยมีวิทยากรที่ร่วมในการสัมมนาครั้งนี้คือ ที่เป็นใช้ข้อมูล(User)

๑. ดร กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุกด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

๒. นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. นายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

และ จากนั้นได้มีการสัมนาต่อเนื่อง ประเด็น *** Outside in มุมมองกลับ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้าด้วยสถิติในยุคดิจิทัล ***

สัมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเด็น Agenda Bsed Policy Maker
๒. ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประเด็น Function Bsed Policy Maker
๓. ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเด็น Area Bsed Policy Maker

ดำเนินการสัมนาโดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

ซึ่งผลการสำรวจสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นรูปแบบกรอบนโยบาย เผื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สำหรับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ต่อไป..

Related posts