🍀💐พิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงบริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

🍀💐พิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงบริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร


.
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันนี้ (17 มิ.ย. 65) ที่วัดศรีสุทธาวาส (หนองจอก) ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงบริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างครบวงจร


“คลินิกเกษตร” ที่เปิดให้บริการ จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกการยาง คลินิกข้าว คลินิกกฎหมาย คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกสาธารณสุข เป็นต้น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวคนพิการ จำนวน 30 ครัวเรือน


.
ทั้งนี้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาต จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทูลถวาย ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา ในปี พ.ศ.2545 ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทาน พระราชานุญาต อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายสัญลักษณ์โครงการ ทรงเสด็จเปิดโครงการคลินิกเกษตรฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

.
ส.ปชส.พิจิตร
17 มิ.ย. 65

Related posts