รองแม่ทัพภาคที่4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ “โครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ของกรมทหารราบที่ 151 ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ 153 อ.เมือง จ.นราธิวาส

รองแม่ทัพภาคที่4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ “โครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ของกรมทหารราบที่ 151 ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ 153 อ.เมือง จ.นราธิวาส

ที่ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ “ โครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ของกรมทหารราบที่ 151 โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ,นายมะลีเป็ง ลีฆะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หน่วยงานราชการ คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ โดยพลตรีไพศาล หนูสังข์ และคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการ ของ “ โครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ของกรมทหารราบที่ 151 พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ 153

โดยมีน้องนักเรียน มัคคุเทศก์น้อย ทำหน้าที่เป็นวิทยากรคอยให้ความรู้ ในแต่ส่วนของแปลงเกษตร ซึ่งโครงการดังกล่าว ดำเนินงานตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานโครงการทหารพันธุ์ดีแก่หน่วยมาเพื่อดำเนินการขยายผลสู่สถานศึกษา และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้ ซึมซับในวิถีพอเพียงการเรียนรู้ร่วมกับการปฏิบัติจริง “เรื่อง การผลิตอาหารให้ชุมชน “ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีสู่สถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่นักเรียน รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับโรงเรียน และชุมชนโดยรอบ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน และพี่น้องประชาชนตระหนักในการเรียนรู้วิถี ความพอเพียง สามารถต่อยอด พัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่สู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไป

โดยรองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริ ห่วงใยราษฏรให้ทหารพันธุ์ดี เข้าไปดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อผลิต อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และทำให้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น กองทัพบกจึงมีนโยบายในการน้อมนำพระราชดำริดังกล่าว มาดำเนินการในโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนโครงการนี้จะสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆนักเรียน เยาวชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ขอบคุณทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ผลักดันให้สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ ถ่ายทอดสู่คนในชุมชน สร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างกันฝากถึงน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ให้ได้มุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ และหากเราเรียนเก่งแล้ว สิ่งที่จะต้องมีควบคู่ไปด้วยกัน คือการเป็นคนดี ในวันนี้น้องๆทุกคนได้รับโอกาส ซึ่งเมื่อได้รับโอกาสแล้ว จงใช้โอกาสนั้นให้เต็มความสามารถ ในอนาคตเมื่อความสำเร็จมาถึง วันนั้นอย่าลืมกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ต่อยอดให้คนรุ่นหลังอย่างไม่มีวันจบสิ้นต่อไป”

Related posts