นายกสถาบันปอเนาะ 5 จชต. เข้าพบ เลขาธิการ ศอ.บต. หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันปอเนาะ เน้นการศึกษาวิชาชีพคู่กับการศึกษาศาสนา

นายกสถาบันปอเนาะ 5 จชต. เข้าพบ เลขาธิการ ศอ.บต. หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันปอเนาะ เน้นการศึกษาวิชาชีพคู่กับการศึกษาศาสนา

 

วันนี้ (17 มิถุนายน 2565) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมต้อนรับนายสุวารี สาแล นายกสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อปรึกษาหารือบูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการส่งเสริมอาชีพในสถาบันปอเนาะ โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนยภาคใต้ นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า รัฐบาล โดย ศอ.บต. มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งเสริม และสนับสนุนสถาบันปอเนาะในพื้นที่ เพราะสถาบันปอเนาะถือเป็นสัญญาลักษณ์ของการศึกษาที่อยู่เคียงคู่เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างแท้จริง คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญการศึกษา ดังนั้น ศอ.บต. พร้อมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีการศึกษา มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี โดย ศอ.บต. จะร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในพื้นที่ นำความรู้ด้านวิชาชีพเข้าไปเสริมให้หลักสูตรของสถาบันปอเนาะ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ด้านศาสนาแล้ว ยังได้ความรู้ด้านประกอบอาชีพ ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในชุมชนได้จริง และยังเป็นการหารายได้แก่ครอบครัวให้มั่นคงต่อไป

ด้าน นายสุวารี สาแล กล่าวว่า ปัจจุบัน สถาบันปอเนาะที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 480 แห่ง มีนักเรียนที่กำลังศึกษาจำนวนกว่า 10,000 คน และขอขอบคุณที่รัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนให้เกิดการเชื่อมโยงกับ กศน.และการเรียนสายอาชีพ ทำให้มีทั้งความรู้ตามหลักคำสอนและสามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้จัดแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมและต่อยอดอาชีพ การพัฒนาทักษะภาษาไทย และภาษาอื่นๆ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้ถึงภาษาไทย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ก้าวข้ามความยากจน อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

หลังจากนี้ไป ศอ.บต. จะนำเรื่องการส่งเสริมอาชีพในสถาบันปอเนาะ เข้าหารือกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมประชุมกับผู้บริหารสถาบันปอเนาะในพื้นที่อีกครั้ง เพื่อวางแผนการนำเสนอแผนงานดังกล่าวให้เป็นวาระที่สำคัญในการส่งเสริมเยาวชนในพื้นให้มีความรู้ด้านประกอบอาชีพ ควบคู่กับการศึกษาศาสนาต่อไป

Related posts