โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control)

โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำกับดูแลการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับทราบและพิจารณาตามวาระต่างๆ ดังนี้


1. รับทราบการลงพื้นที่ตรวจประเมินตามระบบควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าส้มแม่สิน ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มแม่สิน เข้ารับการตรวจสอบคุณภาพฯ จำนวน 146 ราย
2. รับทราบการประชุมพิจารณาและรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าส้มแม่สิน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ของคณะทำงานพิจารณาการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯลฯ
3. พิจารณาลงมติรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้า GI ส้มแม่สิน ให้แก่ เกษตรกรผู้สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “ส้มแม่สิน” จำนวน 146 ราย

 

Related posts