พิษณุโลก สำนักกฎหมาย (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาค

พิษณุโลก สำนักกฎหมาย (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาค

วันนี้ 8 สิงหาคม 2565 สำนักกฎหมาย (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมายและรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อันจะนำไปสู่การปฏิบัติราชการที่ถูกต้องของส่วนราชการ

และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคเอกชน โดยโครงการดังกล่าวได้มีการอภิปราย หัวข้อ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” ผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายณัฏฐภพ ตุลยกุลโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริต ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts