ศอ.บต. ร่วมกิจกรรม มหกรรมวัยรุ่นล่าฝัน “Dream Believe Achieve” พัฒนาทักษะ การเตรียมความพร้อมในการหางานในอนาคต

ศอ.บต. ร่วมกิจกรรม มหกรรมวัยรุ่นล่าฝัน “Dream Believe Achieve” พัฒนาทักษะ การเตรียมความพร้อมในการหางานในอนาคต

 


วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) ที่ โรงแรมซีเอส ปัตตานี นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัยรุ่นล่าฝัน “Dream Believe Achieve” #เขียนชีวิตหน้าต่อไปด้วยมือตัวเอง โดยมี ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วม


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU) และ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมจัดกิจกรรม “มหกรรมวัยรุ่นล่าฝัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูโอกาสด้านสังคม โดยฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจให้กับเยาวชน ผู้ประกอบการธุรกิจรวมทั้งสถานประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาคจากโรคโควิด-19 ให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต


นอกจากนี้ จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม “มหกรรมวัยรุ่นล่าฝัน” ในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมในการหางาน การสมัครงาน และการเข้ารับการสัมภาษณ์งานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามจังหวัดชายแคนภาคใต้ (EU COVID RESPONSE) และโครงการส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (USAID Achieve) ซึ่งเยาวชนภายใต้ทั้งสองโครงการนี้ได้ผ่านการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งทางด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเชิงเทคนิคเฉพาะด้านต่อไป

 

Related posts