ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

รวมถึงพระสงฆ์ที่จำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2565 และสามเณร จำนวนรวม 23 รูป ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย โดยนายยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และนางจรัสศศิ ศิลป์ชูศรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย

ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้รับฉายาว่า “สิปฺปสิริ” และเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมพระนวกะ ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

Related posts